Меню Закрити

Кафедри​

До складу економічного факультету входить 3 кафедри:​

Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії

Балдик Денис Олександрович.

В.о. завідувача кафедри економіки підприємства,
маркетингу та економічної теорії, кандидат економічних наук,

Склад кафедри:

ПІБ викладачаНауковий ступінь, вчене звання або посада ДисципліниНаукові інтересиЕлектронна пошта
Балдик Денис Олександровичк.е.н.Основи підприємництва, Економіка підприємства, Глобальна економіка, Регіональна економіка, Економічна теорія, Вступ до фаху, Історія економіки та економічної думки, Міжнародні економічні відносинипідвищення ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства; альтернативні напрями виробництва продукції тваринництва; оптимізація та ефективне використання потенціалу сільськогосподарського підприємства; ефективність виробництва продукції бджільництва та молочного скотарстваd.baldyk@lgnau.edu.ua
Бережна Юлія Геннадіївнак.е.н., доцентМаркетинг промислового підприємства, Облік в агроформуваннях, Маркетингові дослідження, Маркетинг в інженерній діяльності, Лідерство, Планування і контроль на підприємстві, Економіка і фінанси підприємства.маркетинг, соціально-економічні імперативи, організація бухгалтерського обліку на підприємстві.yu.berezhna@lgnau.edu.ua
Кислюк Любов Вікторівнак.н. із соц.ком., доцентМаркетингові комунікації, Маркетинг, Маркетингова товарна політика, Маркетинговий менеджмент, Стратегічний маркетинг, Управління маркетингом, Економіка ЛГ виробництвамаркетинг аграрних підприємств, інтернет-маркетинг, соціальний маркетинг, мобільний маркетинг, електронна торгівляl.kysliuk@lgnau.edu.ua
Мінакова Вікторія Олександрівнастарший викладачСоціальна відповідальність, Ділове адміністрування (Управління проектами), Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом), Маркетинг відносин,  Мікроекономіка, Макроекономіка, Мікроекономіка та макроекономіка, Економіка аграрного виробництва, Економіка і організація аграрного сервісу, Економіка природокористування соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоздатність підприємств, маркетинг лояльності, менеджмент лояльності, управління персоналом, управління проектамиv.minakova@lgnau.edu.ua
Науменко Інна Вікторівнак.е.н.Рекламний менеджмент, Комерційна діяльність посередницьких підприємств, Поведінка споживача, Обґрунтування господарських рішень, Потенціал і розвиток підприємстваконкурентоспроможність, матеріально-технічна база, маркетингi.naumenko@lgnau.edu.ua
    

Кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу

Орлова-Курилова Ольга Володимирівна

В.о. завідувача кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу кандидат економічних наук, доцент.


Склад кафедри:

ПІБ викладачаНауковий ступінь, вчене звання або посада ДисципліниНаукові інтересиЕлектронна пошта
Кочетков Олексій Васильовичк.е.н., професорАналіз господарської діяльності, Економетрія, Стратегічний аналізуправління ресурсним потенціалом аграрних підприємств, процес капіталізації аграрних підприємствo.kochetkov@lgnau.edu.ua
Орлова-Курилова Ольга Володимирівнак.е.н., доцентТеорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Організація праці менеджера, Управління інноваціями, Самоменеджмент, Менеджмент організацій, Управління якістюДержавне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в Україні, інноваційний менеджмент, інноваційна діяльністьo.orlova-kurylova@lgnau.edu.ua
Сафронська Ірина Михайлівнак.е.н., доцентПублічне адміністрування, Менеджмент і адміністрування, Ділове адміністрування, Методологія прикладних досліджень у маркетингу, Методологія наукових досліджень  в економіці, Основи економіки та менеджментуУправління  інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємствi.safronska@lgnau.edu.ua
Наголюк Олена Євгенівнак.ю.н.Правознавство, Договірне право, Трудове право, Господарське право, Аграрне та екологічне право, Адміністративне право, Логістика:фінансове та бюджетне право, логістична діяльність, управління в умовах не стабільної економікиo.naholiuk@lgnau.edu.ua
Лімаренко Світлана Миколаїнастарший викладачЕконометрія, Математична статистика, Ціноутворення, Біржовий ринок, Інвестиційний аналіз, Проектний аналіз, Організація виробництва, Стратегія підприємства, Економіка і організація інноваційної діяльності, Статистика фінансів, Міжнародна статистикаІнвесиції та іновації у аграрному секторіs.limarenko@lgnau.edu.ua

Кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій

Рібейро Рамос Олена Олегівна
В.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій кандидат економічних наук.

Склад кафедри:


ПІБ викладачаНауковий ступінь, вчене звання або посада ДисципліниНаукові інтересиЕлектронна пошта
Васюренко  Лариса Валентинівнак.е.н., доцентОрганізація бухгалтерського обліку, Адміністрування податків, Бухгалтерський облікдержавне регулювання, організація оплати праці, компетентісний підхід, стандартизація праціl.vasiurenko@lgnau.edu.ua
Єрмошенко Анастасія Миколаївнад.е.н., професорФінансовий менеджмент, Страхування, Державний фінансовий контрольдержавні фінанси, страхуванняa.yermoshenko@lgnau.edu.ua
Кривошеєва Віталіна Віталіївнастарший викладачЕкономіка праці і соціально трудові відносини
Економіка і фінанси підприємств
Облік і аудит
Зовнішньоекономічна діяльність
мотивація персоналу на підприємствахv.kryvosheieva@lgnau.edu.ua
Співак Софія Іванівнак.е.н., доцентГроші і кредит; Фінансово-економічна діяльність; Інвестування; Бюджетна система; Фінанси, гроші і кредит.інвестиційна діяльність, бюджетна система, кредитування.s.spivak@lgnau.edu.ua
Співак Євген Миколайовичк.е.н., доцентГроші і кредит, Організація та планування сільськогосподарського виробництва, Інноваційна діяльність підприємства.виробництво сільськогосподарської продукції, інновації, гроші, фінанси, кредитem.spivak@lgnau.edu.ua
Талапов Тємір Кадировичстарший викладачІнформатика та ІТ; Інформаційні системи в менеджменті; Технологія проектування та адміністрування БД і СД; Інформаційні системи і технології в економіці; Комп’ютерна графіка в рекламній діяльностіінформаційні технології, педагогікаt.talapov@lgnau.edu.ua