Наукова діяльність науково-педагогічних працівників факультету агрономії та будівництва, що спрямована на одержання у процесі інтелектуальної творчості нових знань та (або) пошук шляхів їхнього практичного застосування, є невід'ємним складником освітнього процесу. Вона здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки фахівців – формуванню в них загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

Викладачі активно долучають до науково-дослідної роботи і здобувачів вищої освіти, адже участь у дослідженнях наукового характеру розвиває творчі здібності студентів і сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок.

Основні напрями досліджень кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою

  • моделювання руйнування крихких середовищ, розробка програмної платформи моделювання процесів суцільного середовища під дією зовнішнього навантаження, удосконалення управління інформацією на етапі проектування будівель в рамках будівельного інформаційного моделювання;
  • розвиток теорії містобудування, місто в русі, теорії транспортних і пішохідних потоків, горизонтальної архітектури. Удосконалення планувальних методів підвищення безпеки дорожнього руху. Розробка нового швидкісного екологічного понад земного громадського транспорту для міст України;
  • дослідження динамічної поведінки дислокацій, низькотемпературні дисипативні властивості металів в умовах фазових перетворень, властивості надпровідників І та ІІ роду, детермінований хаос в дислокаційній системі, фізико-механічні властивості матеріалів кріогенної техніки, формування і властивості пористих полімерів;
  • дослідження ринку землі, моніторингу і охорони земель, ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу в сільському господарстві, оцінки земель, управління земельними ресурсами, ведення державного земельного кадастру.
  • управління земельними ресурсами; моніторингу та охорони земель; сучасних методів картографування, сучасних геодезичних приладів.

Дослідження співробітників кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою та їхні результати знайшли відображення у таких публікаціях:

1. Kaliuzhnyi O. B. Formation Porogen of Porous Poly(tetrafluoroethylene) Using a Partially Gasified Porogen / O. B. Kaliuzhnyi, V. Ya. Platkov // Iranian Journal of Materials Science & Engineering. – 2020. – Vol. 17, No. 2, June 2020. – P. 13–19.

2. Дислокаційний гістерезис у змішаному стані надпровідника ІІ роду / В. Я. Білошапка, К. С. Семенова, В. Я. Платков, Д. О. Піменов // Журнал нано- та електронної фізики – 2018. – Т. 10, № 4. – 04018. DOI: 10.21272/jnep.10(4).04018 (Scopus).

3. Калюжный О. Б. Полимерные фильтрующие материалы на основе политетрафторэтилена для очистки шахтного метана / О. Б. Калюжный, В. С. Еремин, В. Я. Платков // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы Междунар. науч.-техн. конф. к 100-летию Одес. нац. политехн. ун-та : (к 100-летию Одесского национального политехнического университета), 26 – 29 сент. 2018 г., г. Одесса. – Одесса: ОНПУ. – С. 64–66.

4. Гук  В. И. Оценка состояний дорожного движения в условиях неравномерного распределния транспортного потока по городским улицам и дорогам / Гук Валерий Иванович, Запорожцева Елена Владимировна // Science and Education: Problems, Prospects and Innovations : Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, Kyoto, Japa, 4–6 November, 2020. – Kyoto, 2020. – С. 292–298.

5. Гук  В. И. Транспортно-планировочные проблемы г. Харькова / Гук Валерий Иванович // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 26-28, 2020, Manchester, Great Britain) / Scientific Publishing Center InterConf. – Manchester, 2020. – P. 1786–1790.

6. Construction of an Algorithm for the Selection of Rigid Stops in Steel-Сoncrete Beams under the Action of a Distributed Load / A. Petrov, And. Paliy, M. Pavliuchenkov, H. Tsyhanenko, N. Khobot, I. Vysochin, O. Yurchenko, О. Ovcharenko, D. Sopov, A. Paliy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3, № 7 (105). – Р. 27–35.

7. Овчаренко О. А. Моделювання суцільного середовища системою стрижнів / О. А. Овчаренко // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (05-08 жовт. 2020 р., м. Харків) / Ін-т проблем машино буд. ім. А. М. Підгорного НАН України. – Харків, 2020. – С. 255-258.

8. Овчаренко О. А. Використання платформи UNITY для моделювання роботи ґрунтового середовища / Овчаренко Олексій Анатолійович // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Луган. нац. аграр. ун-т, Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України», Білорус. держ. аграр. техн. ун-т, Донбас. держ. машинобуд. акад., Укр. клуб. аграр. бізнесу. – Слов’янськ, 2021. – С. 85–86.

9. Платков В. Я. 3D друк у будівельній галузі / Платков Валерій Якович, Овчаренко Олексій Анатолійович // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Луган. нац. аграр. ун-т, Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України», Білорус. держ. аграр. техн. ун-т, Донбас. держ. машинобуд. акад., Укр. клуб. аграр. бізнесу. – Слов’янськ, 2021. – С. 95.

10. Овчаренко О. А. Стержнева модель деформівного твердого тіла / Овчаренко Олексій Анатолійович // Збірник матеріалів науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету (26 лютого 2020 р.) / Луганський національний аграрний університет. – [Харків : ФОП Бровін О. В., 2020]. – С. 281–283.

11. Перспективи екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в Луганській області / Сопова Н. В., Сопов Д. С., Хайнус Д. Д., Бузіна І. М., Кирпичова І. В., Лугова Т. М. // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-т імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), ч. 2., № 1. – С. 164-169.

12. Бакін П. І. Усадочно-температурні характеристики бетону / Бакін П. І., Бутенко А. В. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (м. Харків, 28 лют. – 1 берез. 2019 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2019. – С. 53–54.

13. Бакін П. І. «Ізотермічний метод розрахунку залізобетонних конструкції на вогнестійкість» / Бакін П. І. // Актуальні проблеми інженерної механіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, ОДАБА, 2017 – С. 187–188.

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри агрономії та лісівництва є такі напрями:

  • зосередження науково-дослідних робіт у напрямках, пов’язаних з сучасними тенденціями в сільськогосподарській галузі;
  • пошук шляхів кооперації з провідними вітчизняними академічними інститутами та університетами, для ефективного проведення спільних наукових досліджень;
  • удосконалення технологій та технологічних прийомів в кормовиробництві;проведення фітосанітарного моніторингу;
  • шкідливих організмів на сільськогосподарських культурах;
  • визначення ефективності різних технологічних прийомів в органічному землеробстві.

Основними публікаціями співробітників кафедри агрономії та лісівництва є такі наукові роботи:

1. Тимчук В. М. Підходи оцінки формування агротехнологій / В. М. Тимчук, С. Ф. Халін, Л. С. Осипова // Інженерія природокористування. – 2020. – №3 (17) – С. 41–47.

2.Боговін А. В. Визначення ступеня порушення трав’янистих екосистем та напрями оптимізації їх використання / Боговін А. В., Халін С. Ф., Пташнік М. М. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 2020 р. – [Харків], 2020. – С. 45–48..

3.Бубнікович А. В. Фітосанітарний стан посівів ячменю ярого в Луганській області / Бубнікович А. В., Коляда О. В., Корчашкіна Л. А. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 2020 р. – [Харків], 2020. – С. 28–30.

4.Тимчук В. М. Оцінка стану та векторів розвитку сировинної бази оліє-жирового комплексу України / Тимчук В. М., Бубнікович А. В., Коляда О. В. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 2020 р. – [Харків], 2020. – С. 40–43.

5.Сопов Д. С. Сучасна структура та проблеми землекористування в Луганській області / Сопов Д. С., Сопова Н. В., Скнипа Н. Л. // Modern Scientific Researches : The International Scientific Periodical Journal. – 2020. – Issue № 11. Part 3. – С. 57–60.

6.Солошенко В. І. Щодо можливості застосування літніх і осінніх безпокривних посівів багаторічних трав та їх підсіву під озимі культури / Солошенко В. І., Халін С. Ф., Тимчук В. І. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 2020 р. – [Харків], 2020. – С. 48–49.

7.Тимчук В. М. Алгоритмізація підходів формування та супроводження цілісних технологічних рішень для рослинницької галузі / Тимчук В. М., Чугаєв С. В., Халін С. Ф. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, 26 лют. 2020 р. – [Харків], 2020. – С. 53–55.

8.Аналіз підходів формування та супроводження цілісних технологічних рішень для рослинницької галузі. Управління проектами / Тимчук В. М., Чугаєв С. В., Корчашкіна Л. А., Халін С. Ф., Осипова Л. С. // Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.) / НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України. – Дніпро: Юрсервіс, 2020. – С.116–120.

9. Біоенергетичні фактори підвищення якості паливних брикетів гнучкими та безпечними технологіями: монографія / О. С. Полянський, В. І. Д’яконов, Є. А. Криштоп, І. М. Бузіна, С. Ф. Халін, Н. Л. Скнипа, А. В. Бубнікович, О. В. Д’яконов, Д. С. Сопов, В. П. Богомолова, В. С. Пиріжок, В. Л. Борисова.; за ред. О. С. Полянського. – Харків: ЛНАУ, 2021. – 128 с.

10.Оцінка перспектив формування технологій в лісівництві за модульним підходом / Тимчук В. М., Халін С. Ф., Осипова Л. С., Бубнікович А. В. // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва», (15 квіт. 2021 р., м. Біла Церква) / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2021. – С.39-41.

11.Тимчук  В. М. Оцінка можливості використання smart підходів формування задач при розробці освітніх програм / Тимчук Віктор Михайлович, Халін Сергій Федосійович, Осипова Людмила Сергіївна // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021, (13-14 трав. 2021 р., м. Харків) / Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка, Ун-т Бізнесу в Домброва Гурніча, Білорус. держ. аграр. техн.. ун-т, Рада молод. вчен. при Харків. обл. держ. адмін. – Харків, 2021. – С. 24–25.

12.Аналіз векторів та підходів спеціалізованої селекції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) в Луганській області / Тимчук Віктор Михайлович, Халін Сергій Федосійович, Осипова Людмила Сергіївна, Скнипа Надія Леонідівна // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021.– С. 23–25.

13.Тимчук В. М. Стратегічні вектори розвитку АПК Сходу України / Тимчук Віктор Михайлович, Халін Сергій Федосійович, Осипова Людмила Сергіївна // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 25–28.

14.Осипова Л. С. Деякі аспекти розвитку підприємств лісового господарства / Осипова Людмила Сергіївна, Тимчук Віктор Михайлович, Халій Сергій Федосійович // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 28–30.

15.Потенціал підвищення ефективності програми Агрокебети в Луганському національному аграрному університеті / Тимчук Віктор Михайлович, Халін Сергій Федосійович, Осипова Людмила Сергіївна, Бубнікович Аліна Володимирівна // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 31–33.

16.Боговін А. В. Збільшення продуктивного періоду кормового поля до 220 днів безперебійного отримання високоякісної зеленої маси трав / Боговін Анатолій Власович, Халін Сергій Федосійович, Пташнік Михайло Михайлович // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 44–47.

17.Халін С. Ф. Використання природних та сіяних пасовищ в системі органічного сільськогосподарського виробництва / Халін Сергій Федосійович // Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. / Луган. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 49–51.

18.Тимчук В. М. Аналіз шляхів покращення агроекологічного стану в рослинництві на прикладі соняшнику / Тимчук В. М., Халін С. Ф., Осипова Л. С. // Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Півд. наук. центру НАН України і МОН України, 16 квіт. 2021 р. / НАН України, М-во освіти і науки України, Півд. наук. центр НАН України і МОН України. – Одеса, 2021. – С. 139–141.

19. Тимчук В. В.[М.] Оцінка потенціалу зональної спеціалізації кукурудзи на зерно / Тимчук В. В. [Тимчук В. М.], Халін С. Ф., Осипова Л. С. // Зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (11-12 берез. 2021 р., м. Слов’янськ) / Луган. нац. аграр. ун-т. [та ін.]. – Слов’янськ, 2021. – С. 47-50.

20.Тимчук В. М. Аналіз шляхів покращення агроекологічного стану в рослинництві на прикладі соняшнику / Тимчук В. М., Халін С. Ф., Осипова Л. С. // Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Півд. наук. центру НАН України і МОН України, 16 квіт. 2021 р. / НАН України, М-во освіти і науки України, Півд. наук. центр НАН України і МОН України. – Одеса, 2021. – С. 139–141.

21.Assessment of the Efficiency of Crop Production in Conditions of Climatic Transformations / Tymchuk Viktor, Osypova Liudmyla, Halin Serhii, Markov Ruslan, Matviiets Vladimir // „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă științifică naţională cu participare internaţională, 29-30 iunie 2021, Bălţi / colegiul redacţional: Valeriu Capcelea (coordonator) [et al.]. – Bălți, 2021. – C. 161–163.

22.Трансфер знаний в аграрной сфере Украины / Тымчук Вктор, Халин Сергей, Осипова Людмила, Марков Руслан, Посвалюк Галина // „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă științifică naţională cu participare internaţională, 29-30 iunie 2021, Bălţi / colegiul redacţional: Valeriu Capcelea (coordonator) [et al.]. – Bălți, 2021. – С. 163–165.

Кафедра загальноосвітньої підготовки здійснює наукові дослідження за різними напрямами, зокрема такими:

– соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні;

– методологія викладання дисциплін історичного та філософського напряму у аграрному ЗВО;

– громадська протидія політичним переслідуванням і терористичній та ідеологічній агресії у зоні АТО.

Основні наукові публікації викладачів кафедри:

1. Borysova O. Father Paisii Hilendarski`s Message About the Volga Ancestral Home of the Bulgarians as a Source of Formation of National Historical Consciousness / Olga Borysova, Nikolai Karpitsky // Journal of International Eastern European Studies = Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. –2019. – Vol. 1, no. 2, Winter. – P. 247–260.

2. Borysova O. Ukraine as a Religious Destination / Olga Borysova, Tetiana Huzik, Liudmila Fylypovych // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 2020. – Vol. 40, Iss. 9, article 6. – Р. 76–97.

3. Borysowa O. W. Die Probleme der agrarischen Hochschulausbildung infolge der Pandemie / O. W. Borysowa, D. H. Rudnik // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна діяльність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., 26–27 червня 2020 р., [м. Дніпро] / Близькосх. техн. ун-т, Венеціан. ун-т Ка-Фоскарі, Дніпров. нац. ун-т імені Олеся Гончара [та ін.]. – Дніпро, 2020. – S. 313–314.

4. Fil Yu. Bhaktivinoda Thakur in modern rational criticism of traditional beliefs // Ad verbum (Literally) / Yulia Fil, Nikolay Karpitsky. – 2021 (May). – No. 2. – P. 65–84.

5. Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations : Collective Monograph / Institute of European Integration ; [O. Borysova, N. Karpitskyi et al.]. – Warsaw, 2019. – Part 1. – 672 p.

6. Prokopenko A. Higher Education as an Opportunity for the Development of City’s Economy: a Case Study / Alexey Prokopenko, Aleksander Ostendaa, Tetyana Nestorenko // Ekonomická univerzita v Bratislave. Economic, Political and Legal Issues of International Relations : Volume of Scientific Papers. – 2018. – P. 344–355.

7. Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience / O. V. Ulyanchenko, O. V. Borysova, O. O. Akhmedova, S. I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S. V. Stankevych, T. V. Kovalova, B. D. Khalmuradov, Yu. Ye. Kharlamova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – № 10 (1). – P. 37–43. (Web of Science).

8. Rudnik D. Lehrstuhl für Geistwissenschaften bei McDonaldisierung der Hochschulausbildung / Rudnik Denis // Матеріали ІХ Регіон. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору» (іноземними мовами), 23–24 квіт. 2020 р. / Дніпровськ. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – S. 44–46.

9. Борисова О. В. The Role and Signification of Cyril and Methodius’ Activity Among the Slavs in the Encyclical “Slavorum Apostoli” by John Paul II / Ольга Борисова // Проблеми гуманітар. наук. Серія Історія / Дрогобицьк. держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 3/45. – С. 328–345.

10. Борисова О. В. Історіософські аспекти гуманістичної історіографії XV ст. / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Старобільськ, 2017. – № 8 (305). – С. 4–14.

11. Борисова О. В. Пошук шляхів синтези історії і природознавства у ґенезі наукової думки / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-у ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Старобільськ, 2019. – №8(331), листопад. – С. 15–26.

12. Борисова О. В. Проблеми генези методології історичного пізнання / О. В. Борисова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2019. – № 5 (328), черв. – С. 26–39.

13. Борисова О. В. Філософія науки в освітньому просторі аграрних закладів освіти / [О. В. Борисова, М. М. Карпіцький] // Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення : монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; [за заг. ред. О. І. Заздравнової]. – Харків, 2020. – Розд. 8. – С. 247–259.

14. Загородня О. Автентичний текст – невід’ємний компонент формування комунікативної іншомовної компетенції студентів закладів вищої освіти / Ольга Загородня, Тетяна Лугова, Марина Михайлюк // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». –– 2021. – Вип. 1 (19). – С. 211–220.

15. Карпицкий Н. Н. Прифронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины / Н. Н. Карпицкий // Целлостная миссия в условиях войны. Пакет идей : [сб.] / Исслед. инициатива «Rev-Vision» ; под ред. Михаила Черенкова. – [Киев], 2017. – Ч. 5: Миссия Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. – С. 43–65.

16. Карпіцький М. М. Проблематизація апріорної смислової структури й сутність трансцендентального передчуття / Карпіцький М. М. // Зб. матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, (26 лют. 2020 р.). – [Харків], 2020. – С. 159–161.

17. Наголюк О. Є. Управління логістичними процесами. Функції та класифікація логістичних потоків / О. Є. Наголюк, С. І. Співак, О. В. Прокопенко // Modern Management: Logistics and Education : Monograf. – Opole, 2018. – C. 177–179.

18. Нікітіна В. В. Використання рекламно-інформаційних технологій у соціальній роботі / Нікітіна Віра Вікторівна // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., (16 черв. 2021 р., м. Київ) / Міжнар. асоціація трансферу технологій. – Київ, 2021. – С. 410-414.

19. Руднік Д. Г. Князівсько-боярські відносини у Чернігівському князівстві ХІ–ХІІІ ст. / Руднік Д. Г. // Labyrinths of Reality : Collection of scientifical works (based on materials of the VII International scientific and practical conference, February 14–15, 2020). – [Montreal], 2020. – Issue 2 (7). – С. 161–164.

20. Сіра українська порода великої рогатої худоби – історія становлення (частина 1) / С. О. Сідашова, Т. А. Стрижак, Д. Г. Руднік, А. В. Стрижак // Zaporizhzhia Historical Review. – 2020. – Vol. 2(54). – С. 189–200.

21. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні : монографія / Борисова О. В., Знаткова О. М., Кульга О. О., Нікітіна В. В. ; Луган.нац.аграр.ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 468 с.

22.  Філь Ю. С. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм / Ю. С. Філь, М. М. Карпіцький // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2021. – № 1. – С. 102–117.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.