Корпоративна культура як система цінностей та принципів, які поділяються та підтримуються членами університетської спільноти, об’єднує в собі професійну, організаційну, правову, економічну, комунікативну, інформаційну, екологічну, моральну культуру, а також елементи освітянської та студентської субкультури, що реалізуються через відповідні традиції, переконання, етичні норми та звичаї.

Кодекс корпоративної культури Університету є основою саморегуляції поведінки та діяльності всіх членів університетської спільноти, а також покликаний сприяти реалізації пріоритетних цілей розвитку Університету, у тому числі і як соціокультурної інституції.

Кодекс є одним із основних документів нормативної бази Університету, які орієнтують кожного члена колективу на досягнення спільних цілей, концентрують і спрямовують ініціативу та підприємливість, а також впорядковують ділове спілкування та забезпечують сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

  Завдання Кодексу:

  • ствердження корпоративних цінностей та місії Університету;
  • підвищення рівня корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів та аспірантів Університету;
  • формування, розвиток, збереження та поширення корпоративних традицій університетської спільноти та високого рівня особистої причетності до корпоративного духу Університету;
  • визначення морально-етичних норм взаємодії викладачів, співробітників, студентів, аспірантів Університету;
  • створення в колективі особливої морально-інтелектуальної атмосфери, побудованої на повазі до загальнолюдських цінностей;
  • заохочення потреби до самоосвіти та навчання протягом усього життя, інтелектуальної та комунікативної креативності, толерантності;
  • визначення етичних норм і принципів у процесі взаємодії із зовнішніми структурами (діловими партнерами, громадськими організаціями, ЗМІ та ін.).

ПРИНЦИПИ НАШОГО КОДЕКСУ

Забезпечення рівності прав та врахування законних інтересів усіх співробітників та здобувачів вищої освіти в Університеті базується на принципах, що покладені в основу цього Кодексу, а саме:

Толерантність: здатність без агресії сприймати думки та переконання, поведінку та спосіб життя інших.

 Ввічливість: уміння привітно поводитися з іншими.

 Шанобливість: ставлення до колег, викладачів, студентів та аспірантів з повагою, а також ушанування історії та традицій Університету й людей, що зробили значний внесок у його розвиток.

Об’єктивність: здатність розглядати дискусійні питання відсторонено, незважаючи на особисті вподобання та вигоди.

Добросовісність: сумлінна та чесна поведінка під час виконання своїх обов’язків та реалізації своїх прав.

Професіоналізм: глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне й сумлінне ставлення до обов’язків, якісне та своєчасне виконання поставлених завдань, удосконалення професійного рівня.

Партнерство: взаємодія між викладачами, співробітниками, студентами та аспірантами задля досягнення спільної мети.

Інноваційність: сприйняття надбань наукового процесу та зацікавленість у впровадженні цих надбань у свою діяльність.

Прийняття та неухильне дотримання принципів академічної доброчесності є невід’ємним правилом Університету:

Чесність: беззаперечна основа навчання та викладання, здійснення досліджень, прояв відповідального ставлення до взятих на себе зобов’язань.

Довіра: базується на обов’язковому дотриманні цього Кодексу усіма учасниками освітнього процесу в Університеті.

Справедливість: об’єктивне ставлення до кожного.

Взаємоповага: взаємне шанобливе ставлення викладачів, співробітників, студентів та аспірантів одне до одного; прояв поваги до поглядів, переконань та індивідуальності іншої людини; дотримання культури спілкування.

Відповідальність: свідоме ставлення до вимог соціуму, своїх функціональних обов’язків, завдань, суспільних норм і цінностей.

Сміливість: дотримування принципів корпоративної культури, незважаючи на тиск оточення.

Кодекс корпоративної культури ЛНАУ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.